Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Regulamin Programu Lojalnościowego Lindab Instalator Plus

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu sprzedaży premiowej Lindab Instalator Plus, zwanego dalej „Programem”, lub „Programem Lojalnościowym”, warunki uczestnictwa w Programie, a także warunki przyznawania, zamawiania i dostarczania nagród.
 2. Program ma na celu nagradzanie wykonawców (instalatorów), którzy dokonują zakupu towarów od Lindab lub Dystrybutorów Lindab, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.
 3. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie, przy ulicy Sochaczewskiej 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000043661, o kapitale zakładowym w wysokości 143 621 200,00 złotych, posiadająca REGON: 810539628, NIP: 8520400158, zwana dalej „Organizatorem” lub „Lindab”.
 4. Lindab jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 5. Program jest organizowany na terenie Polski. 

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Uczestnikiem Programu może być każdy wykonawca (instalator) dokonujący zakupów towarów od Lindab lub Dystrybutorów Lindab.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest nabycie choć jednego produktu oznakowanego kodem cyfrowym/kodem QR (rolka wełny) od Lindab lub Dystrybutora Lindab i rejestracja uczestnictwa poprzez założenie konta na stronie www.lindab-instalatorplus.pl.
 3. Każde zgłoszenie rejestracyjne musi przejść proces moderacji trwający nie więcej niż 3 dni robocze. Konto staje się aktywne dopiero po aktywacji przez Organizatora.
 4. Każdy wykonawca (instalator) może przystąpić do Programu tylko raz (tj. tylko jednokrotnie dokonać rejestracji na Portalu).
 5. Przystępując do Programu wykonawca (instalator) akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 6. Wykonawca (instalator) staje się Uczestnikiem Programu z chwilą aktywowania konta na Portalu.
 7. Uczestnik, wypełniając regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych na potrzeby realizacji Programu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 9. Identyfikatorem członka Programu jest jego adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
 10. Przystąpienie do Programu zostaje potwierdzone przez Organizatora w wiadomości mailowej przesłanej na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty są naliczane za zakup wełny mineralnej marki VENTwool lub VENTwool Plus. Każdy pojedynczy produkt (rolka wełny) będzie oznakowana specjalnym kodem cyfrowym, który należy zarejestrować na koncie Uczestnika Programu Lindab Instalator Plus. Za każdy zarejestrowany kod na konto uczestnika będzie dodawane 5 (pięć) punktów.
 2. W przypadku próby rejestracji wykorzystanego wcześniej kodu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail Programu w celu wyjaśnienia sytuacji.
 3. W przypadku uruchomienia dodatkowych promocji powiązanych z programem Lindab Instalator Plus organizowanych przez Lindab i ogłoszonych na stronie internetowej www.lindab-polska.pl, Uczestnikowi Programu biorącemu udział w takich promocjach, zostaną doliczone dodatkowe punkty bonusowe, zgodnie z warunkami promocji.
 4. Punkty nie są zbywalne i nie można ich zamienić na równowartość pieniężną.
 5. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 6. W celu wymiany nie można łączyć punktów zgromadzonych przez różnych uczestników.
 7. Punkty ważne są przez 12 miesięcy od dnia przyznania punktów na koncie uczestnika. Po tym okresie tracą ważność.
 8. Liczba dni pozostałych do wygaśnięcia punktów jest widoczna przy każdej liczbie punktów dodanych na koncie Uczestnika programu. 

4. WYMIANA PUNKTÓW I NAGRODY

 1. Uczestnik Programu może wymienić zgromadzone punkty na nagrody zgodnie z aktualną ofertą w katalogu nagród przedstawioną na stronie www.lindab-instalatorplus.pl i ulotkach Programu na zasadach określonych poniżej.
 2. Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów za pośrednictwem strony internetowej www.lindab-instalatorplus.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany katalogu nagród w trakcie trwania Programu.
 4. W katalogu nagród na stronie www.lindab-instalatorplus.pl i ulotkach Programu Lindab wskazane jest, ile punktów warta jest dana nagroda.
 5. W celu wymiany punktów Uczestnik Programu musi zalogować się na www.lindab-instalatorplus.pl i postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie.
 6. W momencie wysłania zlecenia odbioru nagrody, punkty odpowiadające nagrodzie zostają odjęte z konta Uczestnika Programu.
 7. Gdy Uczestnik zgromadzi liczbę punktów odpowiadającą wartości punktowej nagrody rzeczowej nabywa prawo do odbioru tej nagrody za 1 PLN netto (1,23 PLN brutto).
 8. Nagrody rzeczowe będę wysyłane do Uczestników Programu dopiero po opłaceniu ww. kwoty.
 9. W przypadku nagród nierzeczowych Uczestnik programu przed odbiorem musi wypełnić protokół odbioru nagrody, w którym zobowiąże się do uregulowania podatku.
 10. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora w okresie 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia odbioru nagrody przez Uczestnika Programu.
 11. Jeśli zamówienie obejmuje więcej nagród, mogą one zostać dostarczone łącznie.
 12. Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny, który uczestnik podał przystępując do Programu lub na adres, który wynika ze zmienionych przez Uczestnika danych na jego koncie.
 13. Przy odbiorze nagrody uczestnik zobowiązany jest sprawdzić, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów zniszczenia. Jeśli nagroda została uszkodzona w czasie transportu, należy zażądać sporządzenia pisemnego protokołu przez przedstawiciela operatora pocztowego i odmówić odbioru nagrody. Odbierając nagrodę Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru nagrody.
 14. Jeżeli nie będzie możliwe dostarczenie nagrody z tego powodu, że artykuł nie jest dostępny, zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zamówienia nagrody.
 15. Lindab zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania nagrody przewidzianego w ulotce lub innych materiałach dotyczących Programu, z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak zaprzestanie przez dostawcę produkcji towarów i świadczenia usług, których nagroda dotyczy, istotna zmiana terminów dostaw do Lindab czy wycofanie się partnera ze współpracy z Lindab.
 16. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Portalu w całości lub w części jej funkcjonalności w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na inną o podobnej wartości.

5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f "RODO", tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe mogą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a "RODO"):
 • w celach marketingowych;
 • w celu wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 1. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego Art. 6 ust. 1 lit. c "RODO", jeżeli przekazanie nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego. Jeżeli w związku z udziałem w Programie Lojalnościowym zostanie złożona reklamacja dane będą przetwarzane w celu jej zarejestrowania oraz rozpatrzenia - podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes jw., polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Administratorem danych osobowych jest Lindab Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruchowie, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 8520400158. Oznacza to, że Lindab Sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane w prawidłowy sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą:
 • poczty elektronicznej: rodo@lindab.com,
 • poczty tradycyjnej: ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:
 • w celu sporządzenia dokumentacji podatku dochodowego;
 • w celach określonych w pozostałych punktach regulaminu Programu Lojalnościowego, na które została wyrażona świadoma i dobrowolna zgoda;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży towarów;
 • w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta oraz zakupu towaru, tj. przeglądanie stron www, aktywności w obrębie strony, sesji urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz ID i adresu IP;
 • podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (np. założenie konta w programie lojalnościowym);
 1. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie, zanim została wycofana. Uczestnik Programu może skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby Organizatora lub poprzez kontakt e-mail na adres: rodo@lindab.com.
 2. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zakończeniem przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w Programie Lojalnościowym Lindab Instalator Plus.
 4. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.
 5. Dane będą przetwarzane w sposób automatyczny, czyli z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków jakie wynikną z niniejszego regulaminu Programu właściwe jest prawo polskie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podawania powodu w okresie 30 dni od momentu ogłoszenia takiej informacji.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności Lindab, z którą mogą się Państwo zapoznać pod poniższym adresem: https://www.lindab-polska.pl/pliki/dokumenty/polityka_prywatnosci_i_plikow_cookie_lindab.pdf.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 13.06.2023 r.